Triển khai chi đoàn “3 nắm, 3 biết, 3 làm”

Vừa qua, tại Hội nghị Giao ban công tác Đoàn và phong trào Thanh niên tháng 11 năm học 2023 – 2024, Đ/c Nguyễn Ngọc Thanh Trung – Phó Bí thư Đoàn trường đã triển khai phương thức thức thực hiện “3 nắm, 3 biết, 3 làm”. đến tất cả các đơn vị cơ sở Đoàn trực thuộc Đoàn trường.

     1. Ba Nắm : nắm đoàn viên – nắm thanh thanh niên – nắm tình hình đơn vị

  • Đối với Đoàn viên: nắm được số lượng, thành phần đặc điểm, hoàn cảnh của từng đoàn viên trong Chi đoàn. Nắm chắc hồ sơ và quá trình hoạt động của từng Đoàn viên.
  • Đối với thanh niên: nắm được số lượng, phân tích đối tượng, tình hình biến động thanh niên, hoàn cảnh của từng thanh niên trong đơn vị của Chi đoàn.
  • Đối với tình hình đơn vị: nắm được tình hình hoạt động, chủ trương, yêu cầu, xu hướng phát triển, những diễn biến về chính trị của đơn vị.                                            

     2. BBiết : biết nghị quyết – biết chương trình – biết nhu cầu

  • Nghị quyết của Đảng, của Đoàn: Đoàn viên Chi đoàn biết rõ nghị quyết của chi bộ, chủ trương chính quyền của đơn vị, biết những vấn đề chính của nghị quyết Đảng các cấp có liên quan đến thanh niên. Đoàn viên Chi đoàn biết rõ nghị quyết của Chi đoàn, Đoàn cấp trên trực tiếp, tinh thần những nghị quyết quan trọng của Đoàn các cấp.
  • Chương trình công tác, chương trình hành động của Đoàn: Đoàn viên Chi đoàn biết được nội dung chương trình công tác, chỉ tiêu thực hiện của chi đoàn, biết những phong trào hành động của chi đoàn và chương trình, phong trào lớn do Đoàn cấp trên chỉ đạo.
  • Nhu cầu của Đoàn viên, thanh niên: Chi đoàn biết được những nhu cầu của các đối tượng đoàn viên, thanh niên về việc làm, việc học, vui chơi giải trí, học tập chính trị, trao đổi tin tức, thông tin thời sự…

   3. Ba Làm : làm chương trình rèn luyện đoàn viên – làm công trình thanh niên – làm công tác vận động quần chúng

  • Làm chương trình rèn luyện đoàn viên: căn cứ vào nội dung hướng dẫn của Đoàn cấp trên , Chi đoàn đăng ký và tổ chức thực hiện chương trình rèn luyện đoàn viên đạt kết quả tốt, tổ chức sinh hoạt chủ điểm và ngày cùng hành động, việc làm thiết thực, để đoàn viên đăng ký và thực hiện đạt kết quả tốt .
  • Làm công trình thanh niên: mỗi Chi đoàn đăng ký thực hiện ít nhất một công trình thanh niên đạt hiệu quả được công nhận.
  • Làm công tác vận động quần chúng: Chi đoàn tổ chức cho Đoàn viên làm công tác vận động quần chúng như giới thiệu thanh niên vào Đoàn, làm nòng cốt xây dựng Câu lạc bộ, đội nhóm…