TRIỂN KHAI HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC HỘI SINH VIÊN VIỆT NAM LẦN THỨ XI, NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU HỘI SINH VIÊN VIỆT NAM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH NHIỆM KỲ 2023 – 2028 VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU HỘI SINH VIÊN VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TDTT TP. HỒ CHÍ MINH LẦN THỨ IX, NHIỆM KỲ 2023 – 2025

Trường Đại học Sư phạm Thể dục thể thao Thành phố Hồ Chí Minh Sites > Đoàn Thanh niên - Hội Sinh viên > Đoàn Thanh niên > Công tác giáo dục > TRIỂN KHAI HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC HỘI SINH VIÊN VIỆT NAM LẦN THỨ XI, NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU HỘI SINH VIÊN VIỆT NAM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH NHIỆM KỲ 2023 – 2028 VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU HỘI SINH VIÊN VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TDTT TP. HỒ CHÍ MINH LẦN THỨ IX, NHIỆM KỲ 2023 – 2025

Ban Thư ký Hội Sinh viên Việt Nam Trường tổ chức tuyên truyền, học tập, quán triệt Nghị quyết và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ XI, Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2023 – 2028, Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam Trường Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ IX, nhiệm kỳ 2023 – 2025.

Chi hội ĐH16A tổ chức học tập Nghị quyết

Thực hiện chương trình công tác Hội và phong trào sinh viên Trường Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao TP. Hồ Chí Minh năm học 2023 – 2024, nhằm giúp các cấp bộ Hội, cán bộ, hội viên, sinh viên nắm vững nội dung cơ bản, cốt lõi, những điểm mới, quan trọng của Nghị quyết và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam Trường Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao Tp. Hồ Chí Minh lần thứ IX, nhiệm kỳ 2023 – 2025, từ đó nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm, phát huy tính chủ động, sáng tạo, khẩn trương, quyết liệt của các cấp bộ Hội trong triển khai thực hiện Nghị quyết.

Cán bộ Hội tham gia học tập Nghị quyết

Đồng thời, tạo thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong tổ chức Hội; thúc đẩy các phong trào, chương trình hành động, thi đua sâu rộng của sinh viên Trường nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết, Chương trình hành động, tạo bước phát triển mới trong công tác Hội và phong trào sinh viên Trường trong giai đoạn tới.

Leave a Reply