Người kết nối và làm công tác phát triển lực lượng

Thanh niên là lực lượng lao động trẻ luôn xung kích trong công cuộc xây dựng, phát triển và bảo vệ đất nước. Họ ngày càng phát triển về số lượng, chất lượng, có nhiều đóng góp tích cực vào sự nghiệp phát triển đất nước. Tuy nhiên họ cũng là đối tượng dễ bị ảnh hưởng bởi những tác động tiêu cực của quá trình hội nhập quốc tế. Vì vậy việc giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên là công tác quan trọng, thường xuyên, liên tục của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Bám sát với nhiệm vụ được giao gắn với việc thực hiện Nghị quyết 25/NQ-TW của Ban chấp hành Trung ương Đảng Khóa X về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ công nghiệp hóa – hiện đại hóa”, đồng chí Nguyễn Ngọc Thanh Trung – Phó Bí thư Đoàn Trường Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh đã đề ra các giải pháp vừa có tính cơ bản lâu dài vừa có tính cấp bách nhằm tiếp tục thực hiện có hiệu quả về Công tác thanh niên trong tình hình mới tại đơn vị.

Tại đây, với vai trò Phó Bí thư phụ trách công tác tổ chức, xây dựng Đoàn, bản thân còn được Đảng ủy Trường phân công phụ trách công tác Đảng vụ. Theo đó, đồng chí luôn đặc biệt quan tâm đến công tác tạo nguồn, phát triển đảng với đối tượng là sinh viên. Để công tác này được thuận lợi, phát huy thế mạnh của tổ chức, của bản thân trong thời gian qua, đó là sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành Đoàn, Đảng ủy Khối Đại học, Cao đẳng Thành phố Hồ Chí Minh, nhất là khi triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 14-CT/TU ngày 02 tháng 8 năm 2017, Quyết định số 1135-QĐ/TU ngày 03 tháng 8 năm 2017 của Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh về tăng cường lãnh đạo công tác kết nạp đảng viên trong giảng viên, giáo viên, sinh viên và học sinh các trường học trên địa bàn thành phố.

Ảnh: Đồng chí Nguyễn Ngọc Thanh Trung – Phó Bí thư Đoàn Trường chủ trì phối hợp cùng Ban Quản lý Ký túc xá – Thư viện thực hiện Không gian Văn hóa Hồ Chí Minh

Để thực hiện có hiệu quả công tác phát hiện, xây dựng lực lượng, bồi dưỡng và rèn luyện đoàn viên trở thành đoàn viên ưu tú, giới thiệu cho Đảng xem xét, kết nạp, đồng chí đã thực hiện bằng những giải pháp phù hợp với tình hình thực tiễn.

Một là, đánh giá, xác định công tác tạo nguồn, giới thiệu đoàn viên ưu tú để xem xét, giới thiệu cho Đảng xem xét kết nạp định kỳ tại từng chi đoàn, xây dựng kế hoạch công tác phát triển Đảng của từng năm và nhiệm kỳ tiếp theo Đoàn trường. Một số nguồn nhân sự để các cấp ủy Đảng, các đoàn thể chính trị – xã hội cần tập trung để bồi dưỡng, cụ thể như sau: (1) Sinh viên 5 tốt các cấp; (2) Cán bộ Đoàn, cán bộ Hội, đoàn viên ưu tú sau các đợt đánh giá, xếp loại đoàn viên; (3) Viên chức, giảng viên trẻ tích cực trong lĩnh vực công tác đảm nhận, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ hàng năm.

Ảnh: Tuyên dương Sinh viên 5 tốt các cấp, đây là nguồn nhân sự để bồi dưỡng, xem xét kết nạp vào Đảng.

Hai là, rà soát, đánh giá, tạo điều kiện cho đội ngũ được cử tham gia lớp bồi dưỡng, nhận thức về Đảng được tiếp tục phấn đấu, rèn luyện và cập nhật tình hình phân công đảng viên hướng dẫn, giúp đỡ đối với đội ngũ cảm tình đảng.

Ba là, tham mưu Đảng ủy bố trí viên chức, người lao động trẻ, năng động, nhiệt huyết, dám nghĩ dám làm tham gia nhân sự chủ chốt của Đoàn trường, đặc biệt là việc tham mưu nhân sự của cấp ủy Chi bộ sinh viên để có điều kiện hơn về thời gian giải quyết các thủ tục kết nạp.

Ảnh: Nhân sự Ban Chấp hành Đoàn trường nhiệm kỳ 2022 – 2024, trong đó có 5 viên chức là chuyên viên tại các Phòng/Ban, giảng viên tại Khoa

Bốn là, xây dựng kế hoạch cụ thể về công tác phát triển Đảng theo năm học đối với các cảm tình đảng thuộc sự quản lý, theo dõi của Đoàn trường và của Chi bộ Sinh viên; từ đó tập trung tạo nguồn cho các đợt phát triển đảng qua các đợt hoạt động cao điểm trong năm học, cụ thể: (1) Thời gian theo dõi, phát hiện: Trong 1 năm đầu tiên khi bắt đầu vào Trường đối với sinh viên; (2) Thời gian đào tạo, bồi dưỡng: Trong thời gian tiếp theo sau khi hoàn tất công tác theo dõi, phát hiện; (3) Thời gian xem xét, đề nghị kết nạp Đảng: Thực hiện tốt nhất đối với sinh viên năm thứ 2 trở lên. Tuy nhiên cũng có một số trường hợp đặc biệt là các sinh viên có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn từ bậc THPT hoặc các sinh viên hoàn thành Nghĩa vụ quân sự tại địa phương (đã được tham gia lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng theo quy định của Trung ương), tùy vào tình hình thực tế, đồng chí sẽ tham mưu thực hiện phù hợp.

Ảnh: Thường trực Đoàn Trường chúc mừng đảng viên mới là sinh viên chính quy khóa Đại học 16 (bộ đội xuất ngũ).

Năm là, phát huy sự sáng tạo, tinh thần tình nguyện, xung kích của đoàn viên thanh niên trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị, kinh tế và xã hội, bảo vệ tổ quốc, thực hiện nếp sống văn minh đô thị, bảo vệ môi trường, an toàn giao thông, thực hiện có hiệu quả công tác an sinh xã hội, tham gia các ngày tình nguyện, đảm bảo trật tự an toàn giao thông, đảm bảo an ninh trật tự.

Ảnh: Đồng chí Nguyễn Ngọc Thanh Trung – Phó Bí thư Đoàn Trường báo cáo các nội dung của Đoàn Thanh niên, trong đó có nội dung về bồi dưỡng, rèn luyện, phát triển thành đoàn viên ưu tú để giới thiệu cho Đảng xem xét, kết nạp tại Tuần lễ sinh hoạt công dân.
Ảnh: Đồng chí Nguyễn Ngọc Thanh Trung – Phó Bí thư Đoàn Trường,
Chi ủy viên Chi bộ Hành chính trao Quyết định kết nạp đảng viên cho đoàn viên ưu tú Nguyễn Kim Hậu – “Sinh viên 5 tốt” cấp Trường năm học 2022 – 2023, 2023 – 2024,
Giải thưởng “Sao Tháng Giêng” năm 2023

Từ những giải pháp trên, từ lúc bắt đầu với vai trò Phó Bí thư Đoàn Thanh niên (từ tháng 6 năm 2022 đến nay), đồng chí đã đề xuất 52 đoàn viên ưu tú (trong đó 49 đoàn viên ưu tú là sinh viên) tham gia lớp bồi dưỡng, nhận thức về Đảng do Đảng ủy Khối Đại học, Cao đẳng Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức. Qua đó, tiến hành thực hiện hồ sơ, thẩm tra, xác minh lý lịch, các nghiệp vụ của công tác Đảng để trình hồ sơ đề nghị kết nạp và tổ chức kết nạp 16 đoàn viên ưu tú (trong đó có 14 đoàn viên ưu tú là sinh viên) vào Đảng.